PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania Wychowania Fizycznego został opracowany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. 2018.1457) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania przedmiotowego określa również statut szkoły oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania II LO w Rzeszowie.

Przedmiotowe zasady oceniania realizowane są przez wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego uczących w II LO.

Ocenienie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego w szkole programu nauczania.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego rozumiany jest nie jako wysiłek fizyczny, lecz całokształt starań ucznia na rzecz przedmiotu tj. z umiejętności, wiedzy, systematyczności i aktywności. Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

Wymagania przedmiotowe i programowe

Podstawy i założenia PZO

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi zasadami oceniania (PZO), co potwierdza wpisem do dziennika lekcyjnego.
 3. PZO i wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły, o czym rodzice są powiadomieni na pierwszym zebraniu przez wychowawcę klasy.
 4. Uczeń w ciągu całego roku szkolnego uczeń podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.
 5. O postępach ucznia rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wiadomości i umiejętności pod uwagę brany jest w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 7. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych obszarów.
 8. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej na półrocze lub na koniec roku szkolnego.
 9. Art. 44 Ustawy o systemie oświaty (Oceny klasyfikacyjne dla laureatów konkursów i olimpiad) nie dotyczy uczniów biorących udział w lekcjach wychowania fizycznego, ponieważ nie ma konkursów ani olimpiad przedmiotowych z wychowania fizycznego przeprowadzanych przez kuratora oświaty.
 10. Trenowanie w klubie sportowym nie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej na półrocze lub na koniec roku szkolnego.
 11. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności na zajęciach (również usprawiedliwionych) przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.
 12.  Zgodnie z art. 44 Ustawy o systemie oświaty:

a) Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Powodem są nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczające połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 1. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.
 2. W przypadku uzyskania oceny rocznej niedostatecznej uczniowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 3 sierpnia 2017 r.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”.
 4. Uczeń, który będzie miał zwolnienie lekarskie ma obowiązek poinformowania nauczyciela uczącego w jak najkrótszym czasie. Uczeń ma obowiązek dostarczenia zwolnienia w terminie do dwóch tygodni od dnia poinformowania nauczyciela. W przypadku przedłużającego się oczekiwania na wizytę lekarską u specjalisty wymagane zaświadczenie od lekarza rodzinnego.
 5. Uczeń posiadający zwolnienie częściowe jest obecny na lekcji, podczas której jest włączany w realizację treści programowych. Dotyczy to kompetencji z zakresu wiedzy w każdym bloku tematycznym oraz wybranych kompetencji z zakresu umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem bloku edukacja zdrowotna.
 6. Zwolnienia ucznia z aktywnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego następuje tylko przez dziennik elektroniczny przez rodzica / prawnego opiekuna ucznia. Nagminne zwalnianie ucznia z zajęć obowiązkowych przez rodzica będzie wpływało na ocenę śródroczną oraz roczną.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii stosownej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 8. Obszary podlegające ocenianiu to systematyczność, aktywność, umiejętności, wiadomości i aktywność dodatkowa.
 9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z wychowania fizycznego z obszarów wiadomości i umiejętności. Pozostałe obszary – systematyczność i aktywność ucznia na lekcjach – są wynikiem pracy ucznia w ciągu półrocza lub roku szkolnego i nie podlegają poprawie. W przypadku egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego uczeń może poprawić ocenę tylko z obszaru wiadomości i umiejętności, które były przedmiotem nauczania. Egzaminy te mają przede wszystkim formę zadań praktycznych (nie tylko z umiejętności ruchowych). W indywidualnych przypadkach o formie decyduje Komisja Przedmiotowa w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

Obszary podlegające ocenie (szczegóły ujęte w tabeli poniżej):

Systematyczność uczestnictwa w zajęciach jest ważnym elementem realizacji procesu wychowania fizycznego. Udział w zajęciach ma wdrażać ucznia do regularnego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym.

 • Dopuszczalny jest niewielki procent nieobecności z powodów losowych.
 • Uczeń na każdej lekcji, w której czynnie uczestniczy powinien mieć odpowiedni strój sportowy.
 • Zaznaczane są również zwolnienia od rodzica (zwlR) lub lekarza (zwlL) oraz nieobecności. Ich ilość ma wpływ na ocenę półroczna oraz roczną.
 • Każdy przypadek braku odpowiedniego stroju sportowego (BS) (dopuszczalny 1 w półroczu) jest odnotowywany w dzienniku.
 • Systematyczność oceniamy z wagą 3.

Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

 • Zaznaczana jest przy pomocy znaków (+) i (-). Plusy uczniowie otrzymują za przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, aktywny udział w zajęciach, pełnienie funkcji kapitana zespołu czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie regulaminów, zasad bhp, zasad czystej gry, poszanowanie mienia szkolnego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych. Minusy uczniowie otrzymują za niechętny i negatywny stosunek do zajęć z uwzględnieniem wyżej wymienionych elementów. Przy kryterium dotyczącym postawy ucznia i stosunku do zajęć szkolnych stosujemy wagę oceny 3.

Wiedza i umiejętnościach ruchowe oceniamy również plusami: np. technikę wykonania elementów gier zespołowych, gimnastycznych, tanecznych i innych. Trzy plusy zamieniamy na ocenę bardzo dobrą. Przy dużej liczbie ocen bardzo dobrych wystawiamy oceną celującą z umiejętności. Bierzemy pod uwagę również inne umiejętności niż ruchowe, np. prowadzenia rozgrzewki, sędziowania, organizacji zawodów, imprez itp. W tym obszarze ocenie polegać będzie również praktyczne stosowanie wiedzy. W obszarze tym stosujemy wagę oceny 1.

Aktywność dodatkowa uwzględnia reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych potwierdzonych zaświadczeniem oraz udział ucznia w organizacji imprez szkolnych o charakterze rekreacyjnym, prowadzeniu kroniki, gazetki, strony WWW itp. Aktywność dodatkową oceniamy z wagą 2.

 

Obszary podlegające ocenie:

 1. Systematyczność – jedna ocena w miesiącu.
 2. Aktywność na lekcji – jedna podsumowująca ocena w miesiącu.
 3. Wiedza i umiejętności – średnia z uzyskanych ocen bieżących w półroczu.
 4. Aktywność dodatkowa – jedna ocena w półroczu.

Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową oceną z trzech lub czterech obszarów.

Poniżej przedstawiano PSO w ujęciu tabelarycznym:

Obszar oceny

Kryteria 3 godz./tyg.

Ocena

6
celująca

5
bardzo
dobra

4
dobra

3

dostate-
czna

2

dopuszcza-jąca

1
niedostate-czna

Systematyczność waga 3

Maksymalna liczba opuszczonych lekcji
bez usprawiedliwienia (NB)

Suma
NB + SP  

3 godziny/tyg

(ok.12 lekcji
w miesiącu)

0

1-2

3

4

5

6 >

Maksymalna liczba spóźnień powyżej 15 min. lub nieusprawiedliwione

(SP) 2 SP = 1 NB

 Dopuszczalny 1BS na półrocze. Następne skutkują oceną niedostateczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienia od rodziców (zwlR)

Zwolnienia lekarskie (zwlL) – powyżej 2 tyg. – uczeń nie jest oceniany z tego obszaru w miesiącu.

Przedłożenie przez ucznia zwolnień od rodziców (zwR) z więcej niż 1/4 godzin wychowania fizycznego w miesiącu uniemożliwia mu otrzymanie oceny celującej z tego obszaru.

Umiejętności

Wiedza
 waga 1

Ruchowe

Wysiłek wkładany w opanowanie umiejętności z indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej: techniczne, taktyczne, utylitarne, zdrowotne i twórcze oceniany jest na bieżąco podczas lekcji. U. otrzymuje (+). Trzy plusy zamieniamy
na ocenę bardzo dobrą. Sprawdziany umiejętności podlegają odrębnej ocenie.

Średnia
z uzyskanych ocen
w semestrze

Inne

Poziom umiejętności organizacyjnych, umiejętność prowadzenia rozgrzewki, fragmentu lekcji, sędziowania, organizacji zawodów, imprez itp.

Praktyczne stosowanie wiedzy

Poziom opanowania wiedzy z 4 bloków tematycznych podstawy programowej

Aktywność
waga 3

W tym obszarze uczeń ma zadanie obronę oceny celującej. Stara się postępować tak, aby nie zdobyć minusa za brak zaangażowania na lekcji, pracę poniżej swoich możliwości, złą postawę podczas aktywności fizycznej i nie przestrzeganie zasad oraz regulaminów.

Za swoje pozytywne zaangażowanie nagradzany jest plusem.

Ilość (-) (+)

w miesiącu

 

0
(-)

<5

(+)

 

1
(-)

4

(+)

2
(-)

3

(+)

3
(-)

2

(+)

4
(-)

1

(+)

5 >
(-)

0

(+)

Aktywność dodatkowa
waga 2

Sport

Przez aktywność dodatkową w obszarze sport należy rozumieć udział ucznia w zawodach sportowych (SZS)
oraz w udokumentowanej, pozaszkolnej aktywności ruchowej w klubach sportowych. W tym obszarze uczeń promowany jest tylko ocenami 5 lub 6. Celująca ocena = wybitne osiągnięcia sportowe.

Rekreacja

Przez aktywność dodatkową w obszarze rekreacja należy rozumieć udział ucznia w organizacji imprez szkolnych
o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie kroniki, gazetki, strony, rajd pieszy, biegi uliczne, rajd nordic walking itp. W tym obszarze uczeń promowany jest tylko ocenami 5 lub 6.

 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENY PÓŁROCZNE I ROCZNE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Ocena celująca

Celująca (6) otrzymuje uczeń, który:

 1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 2. Wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami.
 3. Prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia,
 4. Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, reprezentując szkołę w zawodach sportowych, szczebla powiatu, województwa.
 5. Systematycznie uczęszcza na zajęcia.
 6. We wszystkich obszarach podlegającym ocenie uzyskuje bardzo dobre lub wyższe wyniki.

 

Ocena bardzo dobra

Bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 1. Cechuje go staranność i sumienność w wykonywaniu zadań oraz zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie do lekcji na wysokim poziomie,
 2. Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktyce,
 3. Potrafi przeprowadzić ćwiczenia kształtujące dla siebie i współćwiczących w wybranej dyscyplinie,
 4. Wszystkie działania ruchowe wykonuje poprawnie technicznie,
 5. Zna założenia taktyczne, przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,
 6. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 7. Odnotuje progresję wynikową w kształtowaniu cech motorycznych, poprawiając własne rekordy.

 

Ocena dobra

Dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 1. Bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu podstawowych umiejętności i wiadomości,
 2.  Jest staranny i sumienny w wykonywanie zadań i przebieg lekcji,
 3. Wykazuje chęci próby zadań powyżej jego możliwości,
 4. Posiadane wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać przy pomocy nauczyciela,
 5. Jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą większych zastrzeżeń.

 

Ocena dostateczna

Dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie za znacznymi lukami,
 2. Nie bierze aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach lekcyjnych,
 3. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu się,
 4. Jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, nie bierze w nich czynnego udziału, cechuje go niski poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej.

 

Ocena dopuszczająca

Dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował wymagań programowych w stopniu dostatecznym,
 2. Nie jest pilny i wykazuje brak chęci w poprawie własnych umiejętności,
 3. Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do zajęć,
 4. Nie posiada wiadomości z dziedziny kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej.

 

Ocena niedostateczna

Niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 1. Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,
 2. Ma lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu,
 3. Na lekcjach wf wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczne sytuacje dla siebie i innych
 4. Cechuje go niski poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej.
 5. Nie bierze systematycznie i czynnie udziału w zajęciach lekcyjnych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć.

 

KRYTERIUM DOBIERANIA „WAGI” DLA POSZCZEGÓLNYCH OCEN

Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego odbywa się we wszystkich obszarach aktywności uczniów. Dla uczniów z dysfunkcjami w obszarze umiejętności bądź możliwości stosuje się ćwiczenia alternatywne w zależności od dysfunkcji. Ocena wynikająca ze średniej ważonej, którą oblicza system elektroniczny nie jest dla nauczyciela wiążąca.

 

Waga 1:

 Wiedza:

 • Wiedza z zakresu edukacji zdrowotnej – wiadomości teoretyczne
 • Znajomość przepisów sportowych – wiadomości teoretyczne
 • Znajomość podstawowych ćwiczeń kształtujących, przeprowadzenie rozgrzewki

Umiejętności:

 • Testy sprawności fizycznej, ocena sprawności motorycznej
 • Zaliczenia i sprawdziany umiejętności technicznych w poszczególnych dyscyplinach - sprawdziany praktyczne

Waga 2:

Aktywność ucznia na ocenę:

 • Celujący – udział w zawodach szkolnych w ramach Licealiady
 • Bardzo dobry – zawody szkolne, turnieje, biegi młodzieżowe, udział w min. 10 zajęciach pozalekcyjnych SKS

Waga 3:

 • Ocenianie bieżące obrazujące zaangażowanie na lekcji
 • Postawa ucznia w stosunku do przedmiotu, współćwiczącego i nauczyciela
 • Aktywność i systematyczny udział na lekcji
 • Nieprzygotowanie do zajęć, brak stroju

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Na zajęciach WF obowiązuje strój sportowy w postaci białej koszulki, spodenek lub dresu sportowego i obuwie zmienne sportowe wraz ze skarpetkami.
 2. Zwolnienie od rodziców (w nagłych i uzasadnionych przypadkach), ich znacząca ilość wpływa na ocenę śródroczna i końcowo roczną,
 3. Uczeń otrzymujący ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowany na koniec I semestru zalicza semestr uczestnicząc w 19 zajęciach SKS, nie mniej niż 1/3 zajęć zrealizowanych przez nauczyciela prowadzącego lub przez nauczycieli zastępujących. W przypadku zwolnienia lekarskiego uczeń zdaje egzamin praktyczny obejmujący zakres materiału realizowanego w danym półroczu uwzględniający zwolnienie lekarskie z poszczególnych ćwiczeń gimnastycznych i dyscyplin sportowych. W czasie nauczania zdalnego forma zaliczenia ustalana jest przez nauczyciela przedmiotu.
 4. Każdy uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania do zajęć w semestrze bez podania przyczyny. Nauczyciel odnotowuje pierwsze nieprzygotowanie w dzienniku elektronicznym zapisem BS. Każde kolejne nieprzygotowanie oznacza wpisanie oceny niedostatecznej (1).

 

NAUKA ZDALNA, KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ:

Podczas kształcenia na odległość mogą być stosowane inne metody i formy sprawdzania osiągnięć ucznia.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania fizycznego a także systematyczność oraz aktywność.

 

Propozycje aktywności

 1. Ćwiczenia zlecone podyktowane przez nauczycieli, możliwe do wykonania w domu lub np. na osiedlowej siłowni na świeżym powietrzu w bezpiecznych warunkach. 
 2. Ćwiczenia wykonywane odtwórczo z filmików w Internecie, YouTube’a oraz innych źródeł, które poświęcone są aktywności fizycznej i uprawianiu sportu
 3. Ruch na świeżym powietrzu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach) mierzony aplikacjami takimi jak krokomierz czy Endomondo.

 

Dokumentowanie i monitorowanie aktywności

Uczeń może dokumentować swoją aktywność na kilka sposobów:

 1. Napisać kilka słów sprawozdania w przygotowanej przez nauczyciela formie (w zależności od postawionych celów)
 2. Wypełnić przygotowaną tabelę tygodniowej aktywności zawierającej najważniejsze  informacje (nazwę ćwiczenia, ilość odbytych jednostek w tygodniu, ilość minut, ilość powtórzeń, czas itp. )
 3. Wykonać zdję telefonem,
 4. nagrać i przesłać krótki filmik,
 5. przesłać zrzut ekranu z aplikacji  bądź historii wykonanych treningów.

W sytuacji prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie online, realnie ocenie podlegać będzie tylko obszar z zakresu wiedzy.

 

Wymagania przedmiotowe i programowe:

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy.
 3. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny cząstkowe oraz aktywny udział  w trakcie zajęć online. Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących oraz aktywnego udziału na zajęciach.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.
 6. Egzamin poprawkowy dotyczyć będzie tylko obszaru w zakresie wiedzy w przypadku ciągłej nauki online. Jeżeli nastąpi powrót do normalnego trybu nauczania w szkole, wówczas egzamin poprawkowy może dotyczyć również umiejętności ruchowych.

 

Obszar w zakresie wiedzy podlegający ocenie w systemie online – zasady i kryteria oceny:

Podczas nauki zdalnej lekcje prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams.

Nauczyciel wychowania fizycznego przesyła uczniowi materiały edukacyjne (link do filmu, artykuł, prezentację itp.) w zakresie wiedzy, wynikające z wymagań z podstawy programowej oraz programu nauczania. Tematy powinny dotyczyć wszystkich bloków tematycznych określonych w podstawie programowej także obejmować tematykę Edukacji Zdrowotnej.

Nauczyciel powinien określić jakie zadnie ma do wykonania uczeń.

Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć film instruktażowy, odpowiedzieć na pytania w formie ustnej lub pisemnej oraz wykonać zadania wynikające z kryteriów na poszczególne oceny. . Znajomość tematu i zawarte w nim treści uczeń powinien przyswoić i zapamiętać.

Pozostałe zadania, które nauczyciel zaproponuje uczniom (przesyłając link lub gotowe zestawy ćwiczeń) powinny mieć formę ćwiczeń ruchowych, które nie podlegają ocenie w nauczaniu online.

Udział w nauczaniu zdalnym podlega ocenie frekwencji. Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w całej lekcji, podczas której zobowiązany jest posiadać dostęp do mikrofonu i kontaku z uczącym  za pomocą funkcji czat w aplikacji Microsoft Teams. Brak kontaktu przy użyciu mikrofonu skutkował będzie nieobecnością na zajęciach.

 

Kryteria na poszczególne oceny w nauczaniu zdalnym:

Ocena

Wymagania / kryteria

Celująca

 1. Uczeń poprawnie i wyczerpująco odpowie na zadane przez nauczyciela pytania.
 2. Uczeń przedstawi kilka pytań dotyczących tematu zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie.
 3. Uczeń przedstawi prezentację na zadany temat.
 4. Uczeń wywiązuje się z zaleconych zadań w określonym terminie.
 5. Uczeń aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach online.

Bardzo dobra

 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania.
 2. Uczeń przedstawi swoje pytanie dotyczące tematu zawartego w artykule, prezentacji czy też filmie.
 3. Uczeń wywiązuje się z zaleconych zadań w terminie.
 4. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach online.

Dobra

 1. Uczeń poprawnie odpowie na zadane przez nauczyciela pytania.
 2. Uczeń zna tematykę zajęć i potrafi poprawnie odpowiedzieć na zadane pytanie.
 3. Uczeń wypełnia w sposób poprawny zadania, realizuje je w terminie.
 4. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach z kilkoma nieobecnościami wynikającymi z braku kontaktu.

Dostateczna

 1. Uczeń odpowie na zadane przez nauczyciela pytania niewyczerpująco, zna zagadnienia i tematykę zajęć pobieżnie.
 2. Zadanie wypełnia poza terminem, z brakami lub błędami.
 3. Uczestniczy w zajęciach niesystematycznie, posiada liczne nieobecności wynikające z braku kontaktu.

Dopuszczająca

 1. Uczeń potwierdzi, że przeczytał artykuł lub obejrzał film.
 2. Uczeń na zadane pytanie nie potrafi odpowiedzieć, słabo zna  tematykę zajęć, nie podejmuje zadań.
 3. Aktywność ucznia na lekcjach jest niska, posiada bardzo dużo nieobecności wynikające z braku kontaktu na lekcji.

Niedostateczna

 1. Uczeń nie podejmie się wykonania zadania, nie odpowiada na zadane pytania, nie zna tematyki lekcji.
 2. Uczeń nie podejmuje zadań.
 3. Brak kontaktu z uczniem na lekcji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Zasady oceniania sprecyzowane w PZO odnoszą się odpowiednio do kształcenia stacjonarnego jak i kształcenia na odległość

Fanpage 2LO