INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W FORMULE 2023

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
  1. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Wymagania egzaminacyjne
Informatory maturalne
Arkusze pokazowe i inne materiały dodatkowe

HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY I INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r. (aktualizacja)
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.

Materiały i przybory

DEKLARACJE MATURALNE

ZMIANY W DEKLARACJACH MATURALNYCH

przykład zmiany w deklaracji maturalnej

UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH

Każdy uczeń klasy maturalnej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w 2023 r. zobowiązany jest do złożenia deklaracji w postaci elektronicznej (e-deklaracji) w terminie do 30 września 2022 r.
Deklaracje złożone we wrześniu to tzw. deklaracje wstępne, które będzie można modyfikować.
Zmiany w deklaracjach (deklaracje ostateczne) należy złożyć do 31 stycznia 2023 (termin ostateczny: 7 lutego 2023). W razie braku złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się deklaracją ostateczną.

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy klasy.

Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przedstawić te dokumenty u pedagoga szkolnego i po akceptacji przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji.
W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

Po złożeniu e-deklaracji zdający zobowiązany jest wydrukować potwierdzenie, podpisać i przekazać do wychowawcy klasy.

Instrukcja składania e-deklaracji => film

ABSOLWENCI LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023r.
w postaci papierowej albo elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci.
W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

Terminy:

Deklaracja wstępna: do 30 września 2022 (nieobowiązkowo)

Deklaracja ostateczna: do 7 lutego 2023

Absolwent szkoły (sprzed 2023 r.), który zamierza złożyć e-deklarację występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (Załącznik 5a):

  1. do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.)
  2. do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).

Dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl

Instrukcja składania e-deklaracji => film

Informacje o egzaminie w Formule 2015

 

Na naszej stronie internetowej w zakładce WYNIKI MATUR. znajdują się osiągnięcia uczniów II LO z poprzednich lat. 

 

Fanpage 2LO