ZMIANY W DEKLARACJACH MATURALNYCH

W dniach 15-22 stycznia 2018 r. będzie można wprowadzać zmiany w deklaracjach maturalnych.

Każdy maturzysta odbiera od wychowawcy swoją wstępną deklarację złożoną we wrześniu (dwie kopie) i zaznacza odpowiednią rubrykę (na drugiej stronie deklaracji):

 wprowadziłem/am zmiany  (podać punkty, w których nastąpiła zmiana) lub  

 nie wprowadziłem/am zmian i składa swój podpis z datą.

Wszelkie zmiany w deklaracji maturalnej należy zaznaczyć kolorem czerwonym i przy każdej zmianie złożyć swój podpis.

Wszystkie wpisy w deklaracji muszą być czytelne.

Informacje o zmianach należy zapisać na dwóch kopiach deklaracji, z których jedna pozostaje w dokumentacji szkoły, a druga u maturzysty.

Po złożeniu deklaracji ostatecznych każdy zdający otrzymuje od wychowawcy wydruk danych z systemu OBIEG (tzw. druk potwierdzenia zgodności) i jest zobowiązany sprawdzić zgodność tych danych ze swoją ostateczną deklaracją maturalną.

Po stwierdzeniu zgodności,  należy potwierdzić to własnoręcznym podpisem, natomiast w przypadku  jakichkolwiek błędów należy zgłosić się do sekretariatu/biblioteki, wyjaśnić wątpliwości i dopiero wtedy podpisać druk potwierdzenia zgodności.

Druk potwierdzenia zgodności należy złożyć u wychowawcy klasy do 25.01.2018 r.

Zdający, który nie podpisze/nie odda druku potwierdzenia zgodności danych, akceptuje zapis zawarty w systemie OBIEG i ponosi pełne konsekwencje ewentualnego braku zgodności danych.

UWAGA!

Maturzyści, którzy jeszcze po 22 stycznia 2018 r. będą zamierzali dokonywać zmian muszą zgłosić się do biblioteki/sekretariatu ze swoją kopią deklaracji i w obecności upoważnionego pracownika mogą wprowadzić ostateczne zmiany w deklaracji. 
Bezpośrednio po dokonaniu zmiany maturzysta otrzymuje wydruk, który po sprawdzeniu należy podpisać jako druk potwierdzenia zgodności z deklaracją ostateczną.
Jeżeli do 7 lutego 2018 r. nie będzie potwierdzenia żadnych zmian wówczas deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Od 8 lutego 2018 r. wprowadzanie zmian w deklaracjach nie będzie możliwe.